Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Folbert-Haardhuys  gevestigd te Vriezenveen zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Folbert-Haardhuys.De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
Folbert-Haardhuys houdt zich bezig met opdrachten, leveringen op het gebied van haarden, kachels en installatiematerialen voor gas, water, elektra, ventilatie en verwarmingsartikelen.Folbert-Haardhuys is een verkoop organisatie en voert zelf geen installatie werkzaamheden uit. Folbert-Haardhuys is dan ook niet aansprakelijk voor installatie werkzaamheden.

TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Folbert-Haardhuys en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Folbert-Haardhuys.
Folbert-Haardhuys kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Folbert-Haardhuys worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Folbert-Haardhuys gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Folbert-Haardhuys, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Folbert-Haardhuys boven die van de afnemer.
Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 oktober 2009.

OPDRACHTEN
Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
Folbert-Haardhuys biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
Folbert-Haardhuys kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
Folbert-Haardhuys is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

OFFERTES
Offertes zijn voor afnemer altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer. Met het overleggen van een offerte is er nog geen sprake van een bindende koopovereenkomst.
Folbert-Haardhuys bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
Folbert-haardhuys kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

OVEREENKOMSTEN
Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
Opdrachten die door Folbert-Haardhuys in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
Aanvullingen op overeenkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Folbert-Haardhuys deze schriftelijk heeft bevestigd.

FACTUREN
Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.
De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
Facturen zijn het garantiebewijs.

AANBIEDINGEN
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

PRIJZEN
Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten, inclusief omzetbelasting (BTW) en heffingen (bijv. verwijderingsbijdrage), welke van overheidswege worden opgelegd.
Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van Folbert-Haardhuys.
In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Folbert-Haardhuys gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Folbert-Haardhuys al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan Folbert-Haardhuys het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Folbert-Haardhuys op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
Administratiekosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, reparatiekosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld. Folbert-Haardhuys is ten allen tijde gerechtigd de vracht-of verzendkosten aan te passen bij bestelling, dit wordt van te voren aan de afnemer bekend gemaakt.
Bezorgen van uw bestelling is mogelijk. De producten worden afgeleverd tot aan de (eerste) voordeur, op de begane grond, of op de bouwlocatie eventueel verticaal transport dient door de afnemer zelf te worden verzorgd, daarvoor draagt Folbert-Haardhuys geen enkele verantwoording tenzij er belemmeringen zijn die dit onmogelijk maken waardoor snelle lossing niet mogelijk is. In dat geval worden de goederen zo dicht mogelijk bij de toegang tot de woning, bedrijfspand, of bouwlocatie afgeleverd. Indien op het afleveradres niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen dan wordt de bestelling retour genomen. Folbert-Haardhuys wordt geacht aan haar leveringsplicht te hebben voldaan door de producten aan de afnemer aan te bieden, rapport van vervoerder. Houdende weigering van aanvaarding of afwezigheid geldt als volledig bewijs van aanbod tot levering. In een dergelijk geval komen kosten van retourvracht en opslag. Als mede verdere mogelijke kosten geheel en uitsluitend voor rekening van afnemer. Bestellingen worden alleen in Nederland bezorgt, postbusadressen en waddeneilanden uitgezonderd.
Afhalen van bestelling aan onze afhaalbalie is mogelijk, u ontvangt vooraf een bevestiging van ons, wanneer uw bestelling binnen twee weken afgehaald dient te worden, op vertoon van de orde bevestiging die u per email van ons ontvangt.
Tenzij de producten door Folbert-Haardhuys worden geleverd in een fabrieksverpakking waardoor zij door fabrikant niet paraat worden belast worden de verpakkingskosten in rekening gebracht aan de afnemer. De berekende em- ballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen een maand na betrokken factuur datum vocht vrij is geretourneerd, alle kabelhaspels blijven eigendom van Folbert-Haardhuys.
Prijzen van haarden en kachels zijn exclusief ombouw (plateau, schouw, boezem e.d.) en alle verdere aansluitmaterialen.

BETALING
Folbert-Haardhuys kan een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.
Pas als de aanbetaling door Folbert-Haardhuys is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.
Betaling dient plaats te vinden door gebruikmaking van internetbankieren(IDEAL), dan wel door middel van vooruitbetaling, dan wel door overschrijving naar een door Folbert aan te wijzen bank of girorekening, het verschuldigde bedrag dient tenminste drie werkdagen voor over een gekomen leveringsdatum te zijn bijgeschreven op de bank of giro rekening van Folbert-Haardhuys.
Ook kan bij afhalen contant betaald worden of met pin.
In gevallen van betaling onder rembours brengt Folbert-Haardhuys rembours kosten in rekening a €15,-.
Producten blijven bezit van Folbert-Haardhuys totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
Niet tijdige betaling geeft Folbert-Haardhuys het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
Folbert-Haardhuys is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Folbert-Haardhuys te bepalen wijze.
Indien Folbert-Haardhuys nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
Folbert-Haardhuys staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

LEVERINGSTERMIJN
Op producten en diensten van Folbert-Haardhuys gelden afgesproken leveringstermijnen.
Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor FolbertHaardhuys.
Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Folbert-Haardhuys op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
De maximale levertijd bedraagt 60 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet behaald kan worden stelt Folbert-Haardhuys de afnemer hiervan op de hoogte en bied de mogelijkheid tot aanpassing van de levertijd dan wel ontbinding van de overeenkomst.
Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30 dagen teruggestort.

RECLAMES
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn. Alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, gaan over op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk door de afnemer wordt ontvangen en daarmee in de macht van de klant of een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
Afnemer is verplicht om de door Folbert-Haardhuys geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Folbert-Haardhuys worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
Indien een reclame door Folbert-Haardhuys gegrond wordt bevonden, heeft Folbert-Haardhuys het recht de volgende keuze te maken:
De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan Folbert-Haardhuys worden afgegeven.
Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar Folbert-Haardhuys teruggezonden.

RETOUR
Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van zeven werkdagen na ontvangst van producten. Afnemer dient binnen deze periode de producten te retourneren en is daarbij niet verplicht een reden van retour op te geven. De afkoelperiode is niet van toepassing bij;
Zakelijke opdrachten en transacties.
Producten tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer.
Producten die speciaal voor afnemer worden besteld geïmporteerd.
Producten die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd.
Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
Producten waarop reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen.
Voor de meest voorspoedige afhandeling verzoekt Folbert-Haardhuys retourzendingen door afnemer vooraf schriftelijk te melden. Retourzendingen moeten in ieder geval zijn voorzien van een geldige factuur van Folbert-Haardhuys.
In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Folbert-Haardhuys van het recht op retour binnen de afkoelperiode. Dit wordt na beoordeling op de wettelijke criteria door Folbert-Haardhuys bevestigd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Folbert-Haardhuys zijn gecrediteerd.
Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden. Folbert-Haardhuys behoeft geen rembourszendingen te accepteren.
Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde verpakking (gelijk aan de originele verpakking) en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.
In principe zal het volledige oorspronkelijke aankoopbedrag exclusief verzendkosten of administratiekosten van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van de wet koop op afstand voldoet.
Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

GARANTIE
Folbert-Haardhuys garandeert dat geleverde producten en diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.
Op de door voor Folbert geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie comform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant. Op licht bronnen word geen garantie gegeven. Uitgezonderd hierop producten van welke een dergelijke levensduur niet verwacht kan worden of waarbij vooraf vermeld is dat dergelijke kwaliteit niet verwacht mag worden.
Eventuele gebreken dienen binnen een maand na ontdekking schriftelijk aan Folbert-Haardhuys te worden gemeld.De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten.
Indien een gebrek later melding word gemaakt,dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging,of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifieren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld zijn.
Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn. Vormen tot aanspraak uit hoofde van , noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
De garantie op refurbished producten bedraagt 3 maanden.
Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Folbert-Haardhuys.De garantie via Folbert-Haardhuys wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt de garantie voor 15 euro per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie.
De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
Op verbruiksproducten zoals: tin, soldeervloeistof, kit, lichtbronnen,CD-R enz. geeft Folbert-Haardhuys geen garantie.
Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de producten, alsmede in onderdelen die door Folbert-Haardhuys in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Folbert-Haardhuys
De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade of indien afnemer zonder toestemming van Folbert-Haardhuys wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden, en bij onjuiste montage.
Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Folbert-Haardhuys.
Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Folbert-Haardhuys in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Folbert-Haardhuys en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van Folbert-Haardhuys
Indien door reparatie de levensduur van een product verlengd is kan van de klant een bijdrage in de reparatiekosten worden verlangd.
Folbert-Haardhuys behoud zich het recht voor om reparatie, onderhoud en andere services uit te laten voeren door derde partijen.
Indien een product binnen de garantie niet gerepareerd dan wel vervangen kan worden heeft Folbert-Haardhuys het recht om een gelijkwaardig product te leveren dan wel de dagwaarde te crediteren. De dagwaarde wordt bepaald aan hand van de gebruiksperiode en de mate van technologische veroudering.

ONTBINDING
Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens Folbert-Haardhuys niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Folbert-Haardhuys te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
Folbert-Haardhuys is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Folbert-Haardhuys Indien er nog geen uitlevering heeft plaatsgevonden is annuleren geheel kosteloos. Uitzondering hierop zijn producten welke niet standaard in het assortiment aanwezig zijn, welke speciaal op verzoek van de afnemer zijn besteld, dit geld tevens voor speciaal op maat geleverde producten. Bij bestelling word u dit eerst meegedeeld waarna wij na uw bevestiging de materialen gaan bestellen. Aandachtspunten welke niet voorkomen in onze voorwaarden:-Annulering bestelling – Let op: op offertes geldigheidstermijn vermelden, desnoods standaard onder op layout. In geval van annulering van de opdracht door een afnemer heeft Folbert-Haardhuys het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Folbert-Haardhuys op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID
Folbert-Haardhuys is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
Folbert-Haardhuys is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;
– er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
– er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Folbert-Haardhuys wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
– er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
– er sprake is van overmacht.
-er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
– er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De aansprakelijkheid van Folbert-Haardhuys uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
Mocht Folbert-Haardhuys ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Folbert-Haardhuys slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Folbert-Haardhuys dekt.
Mocht de verzekering niet dekken, dan is Folbert-Haardhuys geheel niet aansprakelijk.
De afnemer zal Folbert-Haardhuys vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Folbert-Haardhuys.
Folbert-Haardhuys is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Folbert-Haardhuys Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.

OVERMACHT
Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
Er is sprake van overmacht als Folbert-Haardhuys zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Folbert-Haardhuys.
Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Folbert-Haardhuys als;
leveranciers van Folbert-Haardhuys overeenkomsten met Folbert -Haardhuys niet nakomen.
leveranciers van Folbert-Haardhuys niet tijdig leveren.
vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Folbert-Haardhuys gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
Bij overmacht volgens 16.4a en 16.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Folbert-Haardhuys het niet eens kunnen worden, is Folbert-Haardhuys gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle producten blijven eigendom van Folbert-Haardhuys totdat afnemer en Folbert-Haardhuys volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Folbert-Haardhuys en dat Folbert-Haardhuys alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
Folbert behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Folbert-Haardhuys.De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar Folbert-Haardhuys behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Folbert-Haardhuys of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Folbert-Haardhuys te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Folbert-Haardhuys van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
Folbert-Haardhuys verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Folbert-Haardhuys zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Folbert-Haardhuys is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.
Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Folbert-Haardhuys van apparatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal Folbert-Haardhuys vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

PRIVACY
De afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Folbert-Haardhuys en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
De afnemer is ervan op de hoogte dat Folbert-Haardhuys de persoonsgegevens van de afnemer verwerkt, met inbegrip van gegevens over afnemers activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar de afnemer vandaan komt, en de producten of diensten die gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen van de afnemer.

20. TOEPASSELIJK RECHT
Overeenkomsten tussen Folbert -Haardhuys en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.
Folbert-Haardhuys bepaald de plaats waar een geschil tussen Folbert-Haardhuys en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.

 

t

Onze topmerken